MobiFone Portal - Trang chủ MobiPhone | Mobifone.net.vn

M10

500MB/tháng

10.000đ

D15

4.5GB/3 ngay

15.000đ

MIU

3.8GB/tháng

70.000đ

HD90

12GB/tháng

120.000đ

HD120

15GB/tháng

120.000đ

C120

180GB/tháng

120.000đ

Các Gói Cước 4G Mobifone

HD120

120.000đ
 • DATA: 10GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD120 Gửi 9084
Chi tiết

C90

90.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO C90 Gửi 9084
Chi tiết

HD70

70.000đ
 • DATA: 6GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD70 Gửi 9084
Chi tiết

HD90

90.000đ
 • DATA: 8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD90 Gửi 9084
Chi tiết

M120

120.000đ
 • DATA: 8,8GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO M120 Gửi 9084
Chi tiết

HD500

500.000đ
 • DATA: 55GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD500 Gửi 9084
Chi tiết

HD400

400.000đ
 • DATA: 44GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD400 Gửi 9084
Chi tiết

HD300

300.000đ
 • DATA: 33GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD300 Gửi 9084
Chi tiết

HD200

200.000đ
 • DATA: 18GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD200 Gửi 9084
Chi tiết

Các Gói Cước 3G Mobifone

M10

10.000đ
 • DATA: 500MB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO M10 Gửi 9084
Chi tiết

M120

120.000đ
 • DATA: 8,8GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO M120 Gửi 9084
Chi tiết

MIU

70.000đ
 • DATA: 5,7GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO MIU Gửi 9084
Chi tiết

M25

25.000đ
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO M25 Gửi 9084
Chi tiết

BMIU

200.000đ
 • DATA: 16,5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO BMIU Gửi 9084
Chi tiết

M90

90.000đ
 • DATA: 2.1GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO M90 Gửi 9084
Chi tiết

M70

70.000đ
 • DATA: 3,8GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO M70 Gửi 9084
Chi tiết

MIU SV

50.000đ
 • DATA: 2GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO MIU Gửi 9084
Chi tiết

MIU90

90.000đ
 • DATA: 5,5GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO MIU90 Gửi 9084
Chi tiết

M200

200.000đ
 • DATA: 16,5GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO M200 Gửi 9084
Chi tiết

Các Gói Cước Fast Connect

F500

500.000đ
 • DATA: 48 GB
 • Hạn: 12 Tháng
 • Soạn: MO F500 Gửi 9084
Chi tiết

F90

90.000đ
 • DATA: 9GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO F90 Gửi 9084
Chi tiết

F150

150.000đ
 • DATA: 9GB
 • Hạn: 90 Ngày
 • Soạn: MO F150 Gửi 9084
Chi tiết

F200

200.000đ
 • DATA: 20GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO F200 Gửi 9084
Chi tiết

F250

250.000đ
 • DATA: 18GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO F250 Gửi 9084
Chi tiết

F120

120.000đ
 • DATA: 12 GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO F120 Gửi 9084
Chi tiết

F300

300.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO F300 Gửi 9084
Chi tiết

F70

70.000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO F70 Gửi 9084
Chi tiết