Gói cước 4G Mobifone

HD70

70.000đ
 • DATA: 3,8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD70 Gửi 9084

HD90

90.000đ
 • DATA: 5,5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD90 Gửi 9084

HD120

120.000đ
 • DATA: 8,8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD120 Gửi 9084

HD200

200.000đ
 • DATA: 16,5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD200 Gửi 9084

HD300

300.000đ
 • DATA: 33GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD300 Gửi 9084

HD400

400.000đ
 • DATA: 44GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD400 Gửi 9084

HD500

500.000đ
 • DATA: 55GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD500 Gửi 9084

Gói cước 3G Mobifone

M70

70.000đ
 • DATA: 3,8GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO M70 Gửi 9084

M90

90.000đ
 • DATA: 2.1GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO M90 Gửi 9084

M120

120.000đ
 • DATA: 8,8GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO M120 Gửi 9084

M200

200.000đ
 • DATA: 16,5GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO M200 Gửi 9084

MIU

70.000đ
 • DATA: 3,8GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO MIU Gửi 9084

MIU SV

50.000đ
 • DATA: 2GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO MIU Gửi 9084

MIU90

90.000đ
 • DATA: 5,5GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO MIU90 Gửi 9084

BMIU

200.000đ
 • DATA: 16,5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO BMIU Gửi 9084

Gói cước Khuyến Mãi

C90

90.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO C90 Gửi 9084

HDP200

200.000đ
 • DATA: 6.5GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP200 Gửi 9084

HDP600

600.000đ
 • DATA: 20GB + 600p gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP600 Gửi 9084

HDP300

300.000đ
 • DATA: 10GB + gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP300 Gửi 9084

HDP120

120.000đ
 • DATA: 4GB + 120p gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP120 Gửi 9084

HDP70

70.000đ
 • DATA: 2GB + 70p gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP70 Gửi 9084

HDP100

100.000đ
 • DATA: 3GB + 100p gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP100 Gửi 9084

Gói cước Fast Connect

F70

70.000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO F70 Gửi 9084

F90

90.000đ
 • DATA: 9GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO F90 Gửi 9084

F150

150.000đ
 • DATA: 9GB
 • Hạn: 90 Ngày
 • Soạn: MO F150 Gửi 9084

F200

200.000đ
 • DATA: 20GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO F200 Gửi 9084

F250

250.000đ
 • DATA: 18GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO F250 Gửi 9084

F300

300.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO F300 Gửi 9084

F500

500.000đ
 • DATA: 48 GB
 • Hạn: 12 Tháng
 • Soạn: MO F500 Gửi 9084
nap28 mobifone